Karsh Signature

Yousuf Karsh, master photographer of the 20th century

Ravi Shankar, 1966

Share